ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Στυλίδα 01-06-2011

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7368
Ταχ. Διεύθυνση: ΣΤΥΛΙΔΑ
Πληροφορίες : Β. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο :             2238350109
Fax : 2238024783


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

O ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν.3966/2011
2. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
3. την υπ’ αριθμόν 119/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης
και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των θέσεων υδρονομέων (ή
εποπτών υδρονομέων), ο τομέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η
αμοιβή του κάθε οργάνου.

 


ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 01/06/2011 έως την 07/06/2011 στο Δήμο Στυλίδας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 119/2011 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων και εποπτών υδρονομέων ως εξής:

Α. Υδρονομείς εννέα (9) άτομα
Β. Επόπτες (1) άτομο

2. Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 119/2011 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 01/06/2011 έως 30/11/2011
Η διάρκεια εργασίας του επόπτη υδρονομέων και των λοιπών υδρονομέων ορίζεται από προσλήψεώς τους μέχρι 30-11-2011
Οι αποδοχές τους έχουν καθορισθεί για τον επόπτη υδρονομέων στο ποσό των 1350 € και των υδρονομέων άρδευσης στο ποσό των 1050 €, έκαστον.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
δ. Προκειμένου περί επόπτου υδρονομέων πρέπει να έχει τουλάχιστον ενδεικτικό
της 4ης δημοτικού.

4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητας
του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

α) Αίτηση
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο
μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της
γεννήσεως.
γ) Πιστοποιητικό της οικείας σχολικής αρχής περί των γραμματικών γνώσεων του
υποψηφίου, μόνο εάν πρόκειται περί θέσεως επόπτου υδρονομέων.
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα
μήνα κατ’ ανώτατον όριο προ της αιτήσεως προς διορισμό.

Τα υπ’αριθμ. β και δ δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

8. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

9. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή
αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων
και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, μέχρι της, εις
έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η
επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των
αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την
καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού
αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων
απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δι’ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και
υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

Καθήκοντα επόπτη υδρονομέων
1. Ο επόπτης υδρονομέων:
α. Προΐστανται αμέσως των υδρονομέων, φέροντες την ευθύνη της καλής
λειτουργίας του μηχανισμού της αρδεύσεως δια των υπό την δικαιοδοσία
αυτών υπαγομένων αρδευτικών υδάτων.
β. Ασκούν εν ταυτώ και πάντα τα έργα υδρονομέως ή υδροχωριστού, υπέχοντες
ούτω και πάσας τας ευθύνας των οργάνων τούτων.
10. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

11. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Δήμο Στυλίδας – Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 ΣΤΥΛΙΔΑ, Τηλέφωνο             2238350109       FAX. 2238024783.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Για προβολή πατήστε το σχετικό link.
Σχετικό link:http://www.stylida.gr/media/files/anakoinosiproslipsis.doc

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s