>Ξεκινά η διαδικασία μετατάξηςτων 2.500 υπαλλήλων του ΟΣΕ

>

Με επείγουσα εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών ζητείται από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, να υποδείξουν στο υπουργείο τις κενές οργανικές τους θέσεις.
Τυπικά ξεκινά η διαδικασία της μετάταξης περίπου 2.500 εργαζομένων από τον ΟΣΕ που υπήχθησαν στο νόμο 3891/2010……
Το προσωπικό του ΟΣΕ μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, τις περιφέρειες και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή του.

Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη σε φορέα αυτού του νομού.
Οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2010 να γνωστοποιήσουν στο υπουργείο Εσωτερικών τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν θέλουν να πληρώσουν με υπαλλήλους του ΟΣΕ ή τις ανάγκες τους πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο κενές θέσεις όσο και οι ανάγκες για σύσταση θέσεων υπάρχουν κυρίως τους νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης.
Αντίστοιχα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προχωρά στην κάλυψη των κενών
θέσεων με μετάταξη προσωπικού από υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.

Οι προβλεπόμενες θέσεις είναι εβδομήντα δυο (72) εκ των οποίων οι εικοσιτέσσερις (24) αφορούν παραμεθόριες περιοχές. Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις μετατάξεις δίδονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας

(www.yeka.gr)

>Εγκύκλιος για τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση

>

Οι διαδικασίες για τις υποχρεωτικές μετατάξεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, που αφορούν τους περίπου 19.000 υπαλλήλους σε κρατικές περιφέρειες, δήμους και νομαρχίες, για την κάλυψη των αναγκών στους «Καλλικρατικούς» δήμους και στις αιρετές περιφέρειες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010, σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η μετάταξη του αναγκαίου προσωπικού για την άσκηση των απονεμομένων στην αιρετή περιφέρεια αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου (εθελούσιες μετατάξεις), και εφόσον συντρέχει απονομή αρμοδιοτήτων για το σύνολο συγκεκριμένου τομέα, οι υπάλληλοι που κατέχουν πάγιες ή προσωποπαγείς θέσεις στην αρμόδια, αντίστοιχα, υπηρεσιακή μονάδα και, σε περίπτωση ανυπαρξίας κατανομής οργανικών θέσεων, οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις συναφείς υπηρεσιακές μονάδες την 1.1.2010 και οι οποίοι κατέχουν είτε πάγιες είτε προσωποπαγείς θέσεις στην κρατική περιφέρεια, μετατάσσονται, αυτοδικαίως, στην αντίστοιχη αιρετή περιφέρεια».

Προστίθεται δε ότι «βάσει της παραπάνω νομοθετικής ρύθμισης και δεδομένου ότι οι οργανικές θέσεις προσωπικού της κρατικής περιφέρειας είναι ενιαίες για όλη την περιφέρεια και όχι κατανεμημένες ανά οργανική μονάδα, μετατάσσονται αυτοδικαίως στην αιρετή περιφέρεια οι υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας που υπηρετούσαν την 1.1.2010 στις οργανικές μονάδες αυτής, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο σύνολό τους στην αιρετή περιφέρεια, είτε είναι μόνιμοι, είτε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίοι ανήκαν σε συναφείς, με τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, κλάδους και ειδικότητες».

Διευκρινίζεται δε ότι «στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους περιλαμβάνεται το σύνολο του προσωπικού των παραπάνω οργανικών μονάδων, δηλ. και οι οδηγοί, οι φύλακες, το προσωπικό καθαριότητας κ.λπ. Επίσης, στους αυτοδικαίως μετατασσόμενους υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται οι, από άλλους φορείς, αποσπασμένοι στην κρατική περιφέρεια υπάλληλοι».

Η διαδικασία μετάταξης, επισημαίνεται στην εγκύκλιο, «θα πρέπει λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, οι Γενικοί Γραμματείς των κρατικών περιφερειών να προχωρήσουν στις δέουσες, για την εφαρμογή της προμνημονευθείσας νομοθετικής ρύθμισης, ενέργειες ως ακολούθως:

1. Να εκδοθούν εκ μέρους τους οι προβλεπόμενες από την παρ. 2α του άρθρου 256 του ν.3852/2010 διαπιστωτικές πράξεις για τη μετάταξη των αυτοδικαίως μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3.12.2010, τις οποίες και θα πρέπει να αποστείλουν για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι την Τρίτη 7.12.2010. Για οικονομία χρόνου, λόγω του ότι οι εν λόγω μετατάξεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν την παρέλευση του τρέχοντος έτους, προτείνεται οι σχετικές διαπιστωτικές πράξεις να είναι ενιαίες για το σύνολο των μετατασσόμενων στην αιρετή περιφέρεια υπαλλήλων.

2. Μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συγκεκριμένες πράξεις θα πρέπει να επιδοθούν, με αποδεικτικό επίδοσης, στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσα σε χρονικό ορίζοντα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής τους και σε κάθε περίπτωση πριν τη Δευτέρα 27.12.2010.

LamiaNews

>Ερχεται κύμα μετατάξεων

>

 Ριζικές ανακατατάξεις στο προσωπικό δήμων, νομαρχιών και περιφερειών φέρνει ο «Καλλικράτης».
 

Τον δρόμο για τους νέους δήμους παίρνουν περίπου 2.500 υπάλληλοι των σημερινών νομαρχιών, ενώ ανάλογη πορεία από τις κρατικές στις αιρετές περιφέρειες θα ακολουθήσουν άλλοι 4.000 εργαζόμενοι, καθώς… οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών όπου απασχολούνται μεταφέρονται πλέον στις νέες υπηρεσίες.


Ολες θα γίνουν έως το τέλος του χρόνου.

«Κάποιοι ήξεραν ότι θα πάνε υποχρεωτικά στις νέες υπηρεσίες, ενώ άλλοι απέφυγαν να υποβάλουν αίτηση, καθώς δεν γνώριζαν ακριβώς τι συνεπάγεται αυτό εξαιτίας του σύντομου χρονικού διαστήματος. Διαφορετικά θα είχαμε περισσότερες αιτήσεις» λέει ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος αναφερόμενος στη θετικότατη- όπως τη χαρακτηρίζει- ανταπόκριση των υπαλλήλων.
Οι 6.500 εργαζόμενοι υπηρεσιών που «αλλάζουν χέρια» θα πρέπει να έχουν μεταταχθεί μέχρι το τέλος του έτους ή τα μέσα του 2011. Από τους 2.500 υπαλλήλους των νομαρχιών, περίπου οι μισοί δήλωσαν εθελοντικά πως επιθυμούν να μετακινηθούν.
Αντιθέτως, μεγαλύτερη απροθυμία έδειξαν οι απασχολούμενοι στις κρατικές περιφέρειες, καθώς μόνον 800 εμφανίστηκαν οικειοθελώς να αποδέχονται τη μετακίνησή τους.
«Κατά 99% θέλουν να παραμείνουν σε κρατικές δομές και να μην είναι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού» επισημαίνει και ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Περιφερειών Απόστολος Ανδρου, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως στην περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής υποβλήθηκαν μόνον 3 αιτήσεις για εθελοντική μετάταξη στη νέα αιρετή περιφέρεια.


Το επόμενο βήμα

Στο υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζουν τώρα το επόμενο βήμα, που είναι η διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων όσων υπαλλήλων υπηρετούν στις κρίσιμες υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό που προβληματίζει τα στελέχη του υπουργείου είναι η επόμενη μέρα του «Καλλικράτη», μετά την εγκατάσταση δηλαδή των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

Το πρώτο αγκάθι είναι πως ο μεγαλύτερος αριθμός μετατάξεων θα διενεργηθεί σταδιακά από τις αρχές του 2011 μέχρι το τέλος του 2012, που αποτελεί τη μεταβατική περίοδο για τη μεταφορά του συνόλου των αρμοδιοτήτων οι οποίες περιλαμβάνονται στον νόμο. Παράλληλα, προβλέπεται πως θα υπάρξει ανάγκη και για ένα δεύτερο, παράλληλο, κύμα μετατάξεων, αυτήν τη φορά από δήμους σε δήμους.

Ήδη, έχουν αρχίσει να καταγράφονται διαφοροποιήσεις στο προσωπικό που θα βρεθεί να απασχολείται σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα, αναφερόταν πως σε αρκετούς δήμους- πρωτεύουσες νομών θα υπάρξει πληθώρα μηχανικών, την ώρα που σε άλλους δεν θα καλύπτονται οι ανάγκες.

Ίσως δοθούν κίνητρα

Για τον λόγο αυτό βρίσκεται υπό εξέταση μία επικείμενη ορθολογική κατανομή του προσωπικού των δήμων, ενώ δεν αποκλείεται στη φάση αυτή να δοθούν και ορισμένα κίνητρα προς τους υπαλλήλους προκειμένου να αποδεχθούν τη μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές από αυτές που τώρα υπηρετούν.
Οι διαδικασίες αυτές έχουν προκαλέσει πάντως αντιδράσεις στους κόλπους των υπαλλήλων, που φοβούνται πως θα διαταραχθεί η καθημερινότητά τους.
Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρου, δεν έχει διευκρινιστεί το μέλλον των υπαλλήλων που θα μεταφερθούν από τις σημερινές περιφέρειες στις 7 νέες αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις.
Από το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνουν πάντως πως οι υπάλληλοι θα παραμείνουν στις περιοχές όπου υπηρετούν.

Τα Νέα

>

Δ. Ρέππας: Προς μετάταξη 2.000 υπάλληλοι του ΟΣΕ

Για τη μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες των περίπου 2.000 υπαλλήλων του ΟΣΕ που θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό, σε σύνολο 6.500 εργαζομένων, δεσμεύθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Μεταφορών, Δημήτρης Ρέππας, απαντώντας σε επερώτηση βουλευτών της ΝΔ.

Παρείχε, επίσης, διαβεβαιώσεις ότι το 49% της ΤΡΕΝΟΣΕ, είτε αυτό αφορά σε εμπορευματικές είτε σε επιβατικές υπηρεσίες, θα παραχωρηθεί σε ιδιώτες, σημειώνοντας ότι ανάμεσά τους δεν περιλαμβάνεται η COSCO, αφού από τις μέχρι τώρα συναντήσεις με τους εκπροσώπους της κινεζικής εταιρείας δεν έχει προκύψει σχετικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Ρέππας, όμως, θα περιμένει να δει τις προθέσεις του ομολόγου του από τη Γαλλία, με τον οποίο θα έχει συνάντηση την 1η Ιουλίου.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Μεταφορών, «ο ΟΣΕ έχει καταντήσει μια νύφη που κανείς δεν θέλει να παντρευτεί».
Πάντως, τόσο η κυβέρνηση όσο και η ΝΔ αναγνώρισαν ότι υπήρξαν διαχρονικά λάθη στην πολιτική που ακολουθήθηκε και που οδήγησαν τον ΟΣΕ στην σημερινή κατάστασή του.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης ανέφερε, στην παρέμβασή του, ότι «τροφός του σκανδάλου Siemens είναι ο ΟΣΕ». «Εκεί είναι ο πακτωλός των χρημάτων, εκεί είναι το μεγάλο πάρτι, από εκεί βγήκαν τα μεγάλα ηχηρά ονόματα» πρόσθεσε ο κ. Καρατζαφέρης.

zougla.gr

>

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 80.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

«Καυτός» θα είναι ο μήνας Ιούλιος για πάνω από 80.000 εργαζομένους στις νομαρχίες, στις περιφέρειες, στους δήμους και στα υπουργεία. Πρόκειται για τους δημόσιους υπάλληλους οι οποίοι θα κληθούν μέσα σε διάστημα ενός μηνός να επιλέξουν σε ποια νεοσυσταθείσα (με τον «Καλλικράτη») υπηρεσία θα ήθελαν να μεταταγούν, προτού το πράξουν έτσι και αλλιώς μέσω των υποχρεωτικών μετατάξεων που θα ακολουθήσουν. Από 1ης Ιουλίου και με σχετική εγκύκλιο η κυβέρνηση θα θέσει σε ισχύ μια πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρόνια επιχείρηση ανακατανομής του προσωπικού, η οποία εκτιμάται ως σαφές μήνυμα μεγάλων αλλαγών και ανακατατάξεων στον δημόσιο τομέα. Εκτός των υπηρεσιακών αναγκών που θα καλύψει, στόχο έχει να στείλει και μήνυμα προς την τρόικα και τους ξένους δανειστές ότι είναι αποφασισμένη να πετύχει σημαντική εξοικονόμηση δαπανών.

Οι μόνιμοι υπάλληλοι των δήμων, των νομαρχιών και των περιφερειών θα πρέπει να δηλώσουν ως τις 31 Ιουλίου σε ποια (υπό μεταφορά) υπηρεσία θα ήθελαν να εργαστούν στο μέλλον. Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τις εθελοντικές μετατάξεις (και εκτιμάται ότι θα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία) θα στελεχωθούν με την υποχρεωτική μετακίνηση του προσωπικού. Αυτή θα ξεκινήσει την 1η Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2010. Και τούτο για τον επιπρόσθετο λόγο ότι έναν μήνα πριν από τις δημοτικές εκλογές «παγώνει» οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή στους ΟΤΑ. Στόχος της επιχείρησης αυτής είναι οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές, οι οποίες θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους στις αρχές του 2011, να βρουν πλήρως στελεχωμένες τις υπηρεσίες τους. Η τοποθέτηση του προσωπικού δεν θα πραγματοποιηθεί σε νέες οργανικές θέσεις, αλλά σε «προσωποπαγείς» θέσεις. Οπως τόνισαν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών προς «Το Βήμα», ανεξαρτήτως σε ποιες θέσεις θα μεταταγούν οι εργαζόμενοι, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει πλήρως τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η εγκύκλιος του υπουργείου επαναλαμβάνει ότι «διατηρούνται οι μισθολογικές παροχές (με τα πάσης φύσεως επιδόματα) και το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό καθεστώς των μεταφερόμενων και μετατασσόμενων υπαλλήλων».

Παράλληλα, προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να μην προκληθούν οικογενειακά προβλήματα, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα οι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φορέα απασχόλησης, να παραμείνουν στην πόλη όπου ήδη εργάζονται. Το κριτήριο αυτό δεν θα ισχύσει μόνο για τις εθελοντικές μετατάξεις αλλά και για τις υποχρεωτικές. «Σε όλες τις περιπτώσεις», επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, «η μεταφορά του προσωπικού συνοδεύει την αντίστοιχη μεταφορά αρμοδιοτήτων (από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους δήμους, από την κρατική περιφέρεια στις αιρετές περιφέρειες) και γίνεται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, με διατήρηση του μισθολογικού και ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού κεκτημένου» .


Δημήτρης Νικολακόπουλος
(από ΤΟ ΒΗΜΑ)